تاکسی لند

نهایی کردن سفارش دربستی

ثبت اطلاعات

انتخاب خودرو

پیش فاکتور

(اختیاری) جزئیات

ظرفیت

تا سه چمدان - سه نفر

بیمه

بیمه کامل مسافر

: اطلاعات مسافران

taxiland.ir/terms قوانین و شرایط تاکسی لند

نهایی کردن سفارش دربستی

ثبت اطلاعات

انتخاب خودرو

ظرفیت

تا سه چمدان - سه نفر

بیمه

بیمه کامل مسافر

: اطلاعات مسافران

taxiland.ir/terms قوانین و شرایط تاکسی لند

تاکسی لند

© All Rights Reserved 2023 | 

رزرو شما ثبت شد

پس از بررسی با شما تماس گرفته خواهد شد

در صورت تماس نگرفتن اپراتور تا ۱ ساعت آینده. با شماره 09137520891 تماس بگیرید

شماره تیکت رزرو شما